Skip to main content

Budapest Site

University premises in Budapest.

Dec
Maria Rybakova
Budapest Site | Nador u. 15
Dec
Budapest Site | Nador u. 15
Dec
David Jorgensen
Budapest Site | Nador u. 15
Dec
Janos Kertesz, Chrys Margaritidis, Roberta Sinatra, Gábor Kézdi, Kate Coyer
Budapest Site | Nador u. 15
Dec
Budapest Site | Nador u. 15
Dec
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Michela Massimi (University of Edinburgh)
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Hakan G. Sicakkan
Budapest Site | Nador u. 9, Faculty Tower
Nov
Yusaf Akbar
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
MARK SPREVAK (University of Edinburgh)
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Nick Sitter, Andreas Goldthau, Svein S. Andersen
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Budapest Site | Nador u. 9, Faculty Tower
Nov
Happymon Jacob
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Gauri Shankar Gupta
Budapest Site | Nador u. 9, Faculty Tower
Nov
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
BART STREUMER (University of Groningen)
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Ilona Kovacs
Budapest Site | Oktober 6 u. 7
Nov
Matthijs Bogaards
Budapest Site | Nador u. 9, Faculty Tower
Nov
Tamás Vonyó
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
GIULIANO TORRENGO (Università degli Studi di Milano)
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Gábor Békés
Budapest Site | Nador u. 15
Nov
Catherine Szántó
Budapest Site | Nador u. 9, Faculty Tower
Nov
Budapest Site | Nador u. 9, Faculty Tower